Posts in

Archives


W ramach wykonywania mandatu radny ma obowiązek reprezentować wyborców, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, podejmować zgłaszane postulaty i przedstawiać je organom gminy. Ponadto radny musi brać udział w pracach rady i jej komisji , a oprócz tego innych instytucji samorządowych, do których radny został wybrany albo desygnowany. W przypadku niewywiązania się radnego …

0

Od momentu od którego nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej, umiejętność posługiwania się językami obcymi stała się jeszcze bardziej cenna. Znajomość języków obcych to nie wyłącznie sposobność do wyjazdu za granicę, ale także możliwość zatrudnienia się w wielu firmach, w których umiejętności te są bardzo znaczące. Czy właściwie każdy z nas, może jednak nauczyć …

0

Placówki pozaszkolne wspomagają szkołę w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia pozaszkolne są organizowane przez różne instytucje, które działają niezależnie od szkoły. Mogą to być instytucje pozaszkolne, specjalnie powołane do pracy z dziećmi w wieku szkolnym np. młodzieżowe lokale kultury, mieszkania kultury dzieci i młodzieży oraz dodatkowo instytucje kulturalne i oświatowe przeznaczone dla dorosłych, …

1

Rehabilitacja społeczna osoby niepełnosprawnej jest ściśle związana z postawami ludzi zdrowych wobec nich. Postawy te są szczególnie istotne w okresie dzieciństwa, kiedy to w chwili obecnej zachodzą bardzo dynamicznie zmiany w psychice dziecka. Już samo inwalidztwo sprawia cierpienie i poczucie bezradności, jednak życzliwe postawy otoczenia mogą pozytywnie wpłynąć na proces samoakceptacji. Różne formy spotkań, prowokujące …

1

rzyswajanie języka, jego nauczanie to „procesy wywoływane przez człowieka i dokonujące się w człowieku”. Zespół tych procesów nazywany jest procesami glottodydaktycznymi, które układają się w charakterystyczny układ komunikacyjny (układ glottodydaktyczny). Koncepcję glottodydaktyki jako dyscypliny naukowej F. Grucza ujmuje szerzej, wyróżniając w niej: glottodydaktykę czystą (podstawową), obejmującą badania i informacje podstawowe i glottodydaktykę stosowaną, która para …

0

Istnienie diecezji prawosławnych prawosławnych granicach wasze polskiego to bez ustanku łamanie prawa kanonicznego- biskupi wybierani przez sobór-miejscowy sobór nazywany synodem. Diecezje rzymskokatolickie- wyświęcenie biskupa dokonywał papież , jednakże kim zostanie obsadzona diecezja decydował król, ten system nałożył się na prawosławie .Często biskupami stawali się kobiety i mężczyźni świeccy np. metropolita Onisifor otrzymał metropolię nie będąc …

0

Zachodnie wzorce cywilizacyjne przejmowane były w celach wzmocnienia obronności państwa, dlatego wszystkie reformy rozpoczęto od zmodernizowania i przekształcenia struktur wojska. Została wykreowana zawodowa armia (do tej pory jej role pełniła pomiestna policja). Starano się zbudować przemysł państwowy w oparciu o naturalne złoża surowców, na start przy pomocy specjalistów z zachodu. Powstawały huty i manufaktury , …

1

Transformacja społeczna, widoczna w przypadku upadku grodów ruskich; na Rusi ośrodki miejskie funkcjonowały na zasadzie greckich polis, nie było jednego, odgórnego prawa. W Polsce jednakże wszystkie aglomeracje lokowano na prawie magdeburskim- prawie każde miasto posiadało burmistrza, sądy grodzkie, monopol na rzemiosło i handel, ośrodki miejskie ustalały ceny płodów rolnych co powodowało konflikt między wsią a …

0

Zachowania w czasie wolnym należą do sfery stosunkowo swobodnego wyboru jednostki. Dlatego wychowywać w czasie wolnym to znaczy udzielać młodzieży pomocy w dokonywaniu tych decyzji według najlepszych kryteriów. Formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież posiadają być tak dobrane, by optymalnie rozwijały jednostkę. Nie wystarczy bowiem zagospodarowanie czasu wolnego i wyeliminowanie nudy, trzeba również …

0

Podstawowym celem edukacji języka polskiego i literatury w liceum jest utrwalenie materiału z poprzednich lat. Wykorzystuje się więcej ćwiczeń z gramatyki, powtarza się albo w miarę potrzeby uzupełnia przewodnik literatury polskiej, poszerza się i utrwala edukację o kulturze polski: sztuce, polityce, życiu społecznym i ekonomicznym. W efekcie uzyskuje się stosownie lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów …

1