Świetlica socjoterapeutyczna


Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej realizację zadań życiowych bez pomocy specjalistycznej.

Jej celem jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i młodzieżą poprzez:
a) łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
b) eliminowanie zaburzeń zachowania,
c) stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w lokalu mieszkalnego rodzinnym.

Świetlica realizując osobiste zadanie kieruje się w szczególności: dobrem dziecka,
poszanowaniem jego praw, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, obowiązkiem wspierania rozwoju dziecka, przez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań, indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, potrzebą podejmowania działań przygotowujących do samodzielnego życia, kształtowaniem zainteresowań dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.

Previous Wkład koscioła w propagowanie kultury
Next Callan