Wybór wójta


Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium tylko na wniosek choćby 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek, ten wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania , a dodatkowo podlega zaopiniowaniu poprzez komisję rewizyjną.
Uchwały rady gminy w sprawie odwołania zarządu albo poszczególnych jego członków podlegają nadzorowi w trybie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.
W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, organizuje się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie. W sytuacji, gdy wniosek
o odwołanie zarządu albo wójta nie uzyskał potrzebnej ustawą większości głosów, ponowny wniosek o ich odwołanie ma możliwość być rozbudowany po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania (art. 28c). Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Previous Regionalizm północny
Next Źródło latynizacji