Zasiłek rodzinny – pomoc dla rodzin z dziećmi


Zasiłek rodzinny to jedno z licznych świadczeń, przez które państwo pomaga rodzinie. Zasiłek rodzinny ma choć częściowo pokryć wydatki, które ponoszone są na wychowanie i utrzymanie dziecka. Komu i na jakich zasadach wypłaca się ten zasiłek, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wśród beneficjentów wymienia ona rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, opiekuna faktycznego,  także osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią. Zasadniczo zasiłek rodzinny pobierany jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jednak jeśli dziecko się uczy, to ten okres jest wydłużony do 21 roku lub nawet 24, gdy się uczy i ma orzeczoną niepełnosprawność. Ponadto, aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić przede wszystkim kryterium dochodowe. Oznacza to, że zasiłek i ewentualne dodatki może zostać przyznany tylko wtedy, gdy dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie nie jest większy nić 539 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością ten dochód maksymalny wzrasta do 623 zł. Kwoty te są co jakiś czas waloryzowane. Osoba, której przysługuje zasiłek może  też dostać specjalne dodatki, takie jak z tytułu urodzenia dziecka czy opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego. Także na dzieci w rodzinach wielodzietnych jest specjalny dodatek. Zanim jednak zostanie przyznany zasiłek rodzinny należy przedstawić szereg dokumentów. Do najważniejszych należy dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka. W przypadku dzieci szkolny niezbędne jest zaświadczenie, że dziecko się uczy. Podobnie jest w przypadku dziecka niepełnosprawnego – tu też jest wymagane stosowne zaświadczenie. Obowiązkowe jest dołączenie dokumentów, dzięki którym można wyliczyć wysokość dochodu w rodzinie.

Previous Biografia
Next Praca związana z prawem