Zmiany kulturowe w średniowiecznej Polsca


Po ślubie Jagiełły z Jadwigą na Litwie można zauważyć zmiany kulturowe; Litwa miała większy rozmiar terytorialny, obejmowała ziemie ruskie będące już prawosławnymi; w momencie chrztu to katolicyzm stał się religią panującą. Jadwiga z rodu Andegawenów odebrała podwójne wychowanie- katolickie i prawosławne, jako, że jej matka, pochodząca z linii serbskiej, była wyznania prawosławnego. W związku z tym orientowała się w różnicach między wyznaniami i respektowała obie kultury- polską i ruską, dominująca na Litwie; na dworze respektowała prawosławny i katolicki kalendarz liturgiczny (przestrzegano postu obu kalendarzy), wielu urzędników było prawosławnych;
choć Litwa przyjęła chrzest z Rzymu kultura prawosławna dominowała; doszło jednakże do jej latynizacji (obszar prawny, polityczny- sejmy, urzędy, przywileje) po wprowadzeniu reform: województw, wojewodów, powiatów, destrukcji miast i narzuceniu im prawa magdeburskiego (podobnie jak na ziemiach ruskich wprost włączonych do królestwa polskiego), doszło do polonizacji społeczności miejskiej co spowodowało traktowanie miast jako obcych enklaw; w ośrodkach miejskich powstawały kościoły katolickie; zarysowała się przepaść między miastami z których emanowała kultura polska a posiadłościami magnatów ruskich, będącymi kolebką ruskiej kultury- powstawały ruskie szkoły i drukarnie; wyjątkiem jest Kijów który długo pozostawał pod wypływami obu kultur.

Previous Kiedy powinniśmy skierować się do tłumacza?
Next Różnica w ocenie powstań