Głos w dyskusji


Pracę rady gminy przeprowadza przewodniczący , a oprócz tego 1 – 3 wiceprzewodniczących, wyłanianych z jej grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności choćby połowy ustawowego składu rady. Odwołanie przewodniczącego oraz dodatkowo wiceprzewodniczących następuje na wniosek 1/4 ustawowego składu rady gminy w podanym trybie. O liczbie wiceprzewodniczących rady rozstrzyga statut gminy. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących nie można łączyć z członkostwem w zarządzę , a ponadto komisji rewizyjnej. W razie nieobecności przewodniczącego jego kompetencje kreuje wiceprzewodniczący rady. Ustawodawca nie przewiduje możliwości ustanowienia prezydium rady gminy jako jej organu, pomimo to prezydia takie są w praktyce tworzone.
Rada gminy może powoływać komisje stałe lub doraźne do określonych zadań, ustalając ich skład osobowy oraz przedmiot działania. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Previous Rehabilitacja społeczna
Next Nadawca