Jednoczenie Ukrainy


termin Ruś jest pochodzenia bizantyjskiego; były to obszary i ludy podległe metropolii kijowskiej i chrześcijańskiemu księciu; było to pojęcie konfesyjnie, nie etniczne czy narodowe; był to grunt zamieszkały poprzez prawosławnych metropolii kijowskiej; wielonarodowość świętych z tego obszaru (Rusini, Węgrzy, Bułgarzy, Niemcy), których uznaje się za fundament chrześcijaństwa na Rusi;przed chrześcijaństwem terminem Ruś określano teren zarządzany poprzez Waregów- Rurykowiczów. Jedność Rusi była realizowana poprzez Kościół (okres rozbicia dzielnicowego); Ruś jako byt polityczny była bardzo mocno zależna od chrześcijaństwa; jedność istniała gdy funkcjonowała wyłącznie metropolia kijowska; przerwano ją wraz z wprowadzeniem metropolii moskiewskiej; patriarchat nie godził się na wiele metropolii, gdyż chciał w miarę zjednoczoną Ruś; mieszkańca kuli ziemskiej ruskiej nazwano christjanin, następnie zmieniło formę na kriestjanin; na start oznaczało chrześcijanina, następnie chłopa;
idea jedności pośród społeczeństwa była propagowana przez klasztory, które stanowiły społeczeństwa różnoplemienne (mnisi z różnorakich grup etnicznych) i greckich biskupów; chrześcijaństwo było płaszczyzną na której budowano poczucie wspólnoty, ale i zapewniano poczucie odrębności od nie- chrześcijan (połowców, tatarów, etc. ); poczucie wspólnoty było obecne dla Czechów i Polaków, jako chrześcijan; zaczęło słabnąć po schizmie w XI wieku, nasiliło się w XIII/ XIV wieku, gdy ludzi z zachodu zaczęto nazywać łacinnikami;

Previous Ankieta nauczycielska
Next Integracja niepełnosrpawnych