Kontrasygnata skarbnika


Kontrasygnata skarbnika (oznacza potwierdzenie prawidłowości podjętej czynności) jest także wymagana na dokumentach związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek, a także udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji , a dodatkowo emisją papierów wartościowych
Zagadnienie odpowiedzialności za wykonanie budżetu ma zróżnicowany charakter i formy, wśród nich można wyróżnić: odpowiedzialność polityczną, odpowiedzialność administracyjną, odpowiedzialność karną i skarbową , a dodatkowo odpowiedzialność cywilną. Pierwszą ponosi przed wyborcami wójt, burmistrz, prezydent miasta, a zarząd powiatu i zarząd województwa przed odpowiednią pomocą (sejmikiem), jej wyrazem jest kwestia udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu. Odpowiedzialność administracyjna jest ponoszona z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei odpowiedzialność karno – skarbowa i karna jest związana z popełnieniem wykroczeń i przestępstw karno – skarbowych i karnych
w zakresie gospodarki finansowej. Ostatni rodzaj odpowiedzialności – cywilna, ponoszona jest z tytułu odszkodowań za bezprawne działania funkcjonariuszy publicznych

Previous Metodyka pracy
Next Określenie narodowości