niedziela, 23 czerwca 2024

W 2005 roku utworzony został program do nauczania języka polskiego jako obcego dla Kazachstanu. Warto zaznaczyć, że program ten nie jest obowiązkowym. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej, przygotował go jako pomoc dla nauczycieli. Program opracowany został przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład owego zespołu weszli Anna Dąbrowska, Anna Burzyńska, Urszula Dobesz
i Małgorzata Pasieka. Na podstawie tego programu uczniowie po ukończeniu pełnego kursu powinni posługiwać się językiem polskim w stopniu średnim lub wysokim. Na naukę całego kursu przeznaczono 120 godzin rocznie, 4 lekcje w ciągu tygodnia. Całkowity kurs obejmuje 840 godzin. Autorzy podkreślają, że program jest dedykowany dla idealnych warunków edukacyjnych, czyli wymaga obecności podręczników i innych materiałów dydaktycznych, wysokiego poziomu przygotowania nauczyciela, zainteresowania ucznia przedmiotem, stu procentowego wykorzystania wszystkich godzin i tematów. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Wynika to z braku wykwalifikowanych pracowników oraz przede wszystkim z niewystarczającej ilości podręczników. Aby sprostać tej trudnej sytuacji nauczyciele układają własne plany edukacji, traktując jako podstawę przygotowany przez ministerstwo program i uwzględniając dodatkowo specyfikę danej szkoły.

Previous

Migracje ludności

Next

Porozumiewanie się

Check Also