Radni


W ramach wykonywania mandatu radny ma obowiązek reprezentować wyborców, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, podejmować zgłaszane postulaty i przedstawiać je organom gminy. Ponadto radny musi brać udział w pracach rady i jej komisji , a oprócz tego innych instytucji samorządowych, do których radny został wybrany albo desygnowany. W przypadku niewywiązania się radnego z obowiązków, prawo nie przewiduje sankcji administracyjnych, a tylko jego odpowiedzialność polityczną. Radni mogą zrzeszać się w klubach.
Radny pełni swą funkcję społecznie i nie ma podstaw do zatrudnienia go w celu pełnienia zadań w radzie na podstawie stosunku pracy czy także stosunków cywilnych. W celu zaprojektowania radnym optymalnych warunków pracy zapewnia się im ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, a rozwiązanie stosunku pracy z radnymi wymaga uprzedniej potwierdzenia rady gminy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Radnemu przysługują diety oraz dodatkowo zwrot cen podróży służbowych.

Previous Czy języka angielskiego może nauczyć się każdy?
Next Metoda kognitywna