Rodzaje świadczeń rodzinnych


Świadczeniami rodzinnymi jest zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka oraz świadczenia opiekuńcze- zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się pod warunkiem kontynuowania nauki nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Chcąc nabyć prawo do zasiłku, trzeba spełnić kryteria dochodowe.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota dodatku jest powiększona. Dodatek również można otrzymać mając wielodzietną rodzinę.

Dokonywane są analizy kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokości poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają sprawdzaniu co 3 lata, uwzględniając wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie nie zostaje rozpatrzony. Wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi.

Zasiłek pielęgnacyjny otrzyma niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia do ukończenia 21 lat oraz osoba, która ukończyła 75 lat. Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uzależnione jest m. in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Previous Czas i miejsce
Next Kategorie literatury dziecięcej