Swietlice uczniowskie


Świetlice środowiskowe są to placówki wspierające funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, poprzez świadczenie dziennej opieki nad dziećmi.
Są przeznaczone zwłaszcza dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Działania świetlic środowiskowych w ogromnej liczbie przypadków ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mające trudną sytuację materialną.
Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy poprzez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej albo pogotowia opiekuńczego. Świetlice otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą okoliczności do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Previous Obrona Warszawy
Next Elementy języka