sobota, 9 grudnia 2023

W Suwałkach kwitnie także życie kulturalne, w którym ważną rolę odgrywają Młodzieżowy Dom Kultury oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki. W mieście istnieją
też dwie galerie sztuki: Chłodna 20 i PAcamera. Ważnymi wydarzeniami w corocznym życiu społeczności są Dni Suwałk, Hora Cantavi, Przegląd Kultury Kresowej. Znajdują się tu dwa kina: kino Bałtyk i kino Merkury ( zwane nierzadko kinem Miś), dwa muzea: Muzeum Marii Konopnickiej i Muzeum Okręgowe, niegdyś istniało jeszcze Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. W Suwałkach nadaje bardzo popularne regionalne Radio 5, istnieje także regionalna, prywatna telewizja, wydawanych jest też kilka gazet,
m.in. „Suwalskie Echa”, Tygodnik Suwalski”. „Krajobrazy”, „Jaćwież”, „Tygodnik Suwalsko- Mazurski”.
Obecnie w mieście funkcjonuje dziewięć publicznych przedszkoli, sześć samodzielnych publicznych szkół podstawowych, dwie szkoły zasadnicze znajdujące się przy zespołach szkół, dwa samodzielne publiczne gimnazja, pięć gimnazjów w zespołach szkół, jedno samodzielne publiczne liceum ogólnokształcące, dziewięć publicznych zespołów szkół, jeden publiczny zespół szkół, dla którego miasto nie jest organem prowadzącym, dwa publiczne ośrodki szkolno – wychowawcze, jedna bursa szkolna, publiczne placówki oświatowe: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego. W bieżącym roku szkolnym,
w mieście tym, opieką przedszkolną objęto 1567 dzieci. Do szkół zasadniczych uczęszcza 5451 uczniów. Liczba uczniów w gimnazjach wynosi 3399. W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym dla dorosłych, uczy się 5771 uczniów

Previous

Podstawa programowa

Next

Sugestopedia

Check Also