środa, 24 kwietnia 2024

Pracę rady gminy przeprowadza przewodniczący oraz 1 – 3 wiceprzewodniczących, wyłanianych z jej grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności przynajmniej połowy ustawowego składu rady. Odwołanie przewodniczącego , a oprócz tego wiceprzewodniczących następuje na wniosek 1/4 ustawowego składu rady gminy w podanym trybie. O liczbie wiceprzewodniczących rady rozstrzyga statut gminy. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących nie można łączyć z członkostwem w zarządzę , a ponadto komisji rewizyjnej. W razie nieobecności przewodniczącego jego kompetencje projektuje wiceprzewodniczący rady. Ustawodawca nie przewiduje sposobów ustanowienia prezydium rady gminy jako jej organu, mimo to prezydia takie są praktycznie tworzone.
Rada gminy ma możliwość powoływać komisje stałe albo doraźne do określonych zadań, ustalając ich skład osobowy , a ponadto przedmiot działania. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Previous

Metoda naturalna

Next

Czy da się na tym zarobić

Check Also