niedziela, 23 czerwca 2024

Polski system oświaty obejmuje dzieci od trzeciego roku życia. W wieku od 3 do 6 lat dzieci posiadają prawo uczęszczać do przedszkola, jednak nie stanowi to obowiązku. Nauka jest obowiązkowa od siódmego do osiemnatego roku życia1. Status instytucji obowiązkowych mają wyłącznie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna i prowadzona jest w języku państwowym – polskim (wyjątek stanowią szkoły dwujęzyczne).
Systemem oświaty zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działalność i organizacja systemu określone są w Ustawie z dn. 7 września 1991
o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).
Na bazie tego dokumentu: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a też wskazaniami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych , a dodatkowo Konwencji o Prawach Dziecka”.
Głównym celem systemu oświaty w Polsce jest „Nauczanie i wychowanie оraz rozwijaniе u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny , a dodatkowo poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.” Podstawowym zadaniem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Previous

Polonia ukraińska

Next

Praca świetliskowa

Check Also