Zasiłek celowy


Zasiłek ten jest świadczeniem, które jest przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Szczególnie są udzielane po to, by pokryły części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, wszelkich przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a w tym także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy na pokrycie wszelkich wydatków, będącym warunkiem bytu, przyznawany jest osobom bezdomnym, a także innym osobom, które nie posiadają żadnego dochodu, a także które nie mają możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

Zasiłek takowy może przybrać formę biletu kredytowanego. Świadczenie to może być udzielane także w celu wykonania i realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wtedy może on być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, podczas jego realizacji, została osobą zatrudnioną i podjęła pracę.

Świadczenie to może być również przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły ogromne straty w wyniku zdarzenia losowego. Podczas takiej sytuacji zasiłek celowy może być wypłacany niezależnie od otrzymywanego dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek celowy przyznawany jest osobie lub całej rodzinie, która w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej poniosła nieodwracalne i trwałe straty. W takiej chwili również zasiłek może być udzielony niezależnie od przychodów i nie podlega zwrotowi.

Świadczenie to może być przyznane wyłącznie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach, które przekraczają kryterium ustawowe, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Osobom samotnie zarządzającym gospodarstwem świadczenie przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego i z pewnością nie podlega zwrotowi.

Previous Obrzezanie w krajach islamskich
Next Historia Białorusi